Skip to main content

Lite mikroplast i drikkevannet

Vannprøver fra NRV IKS og 23 andre vannverk i Norge viser at forekomst av mikroplast er nær null. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.  

- Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

NRV IKS har deltatt i et nasjonalt prosjekt i regi av Norsk Vann. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analyser og det vitenskapelige arbeidet. Folkehelseinstituttet har foretatt en vurdering av potensielle helseeffekter basert på resultatene i prosjektet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet.

- Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

NRV IKS har i prosjektperioden levert vannprøver tatt i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet.

- Nedre Romerike skiller seg ikke fra resten av landet når det gjelder forekomsten av mikroplast i vannprøvene. Rapporten viser at forekomsten er nær null, sier Markus Rawcliffe, avdelingsleder Drift ved NRV IKS og NRA IKS.

NRV IKS har bidratt aktivt til prosjektet, som nå for første gang kan gi en god dokumentasjon av kvaliteten på drikkevann i Norge hva gjelder forekomst av mikroplast. Resultatene i sin helhet presenteres på kommende Nordiske drikkevannskonferanse i Oslo 11. juni. En fullstendig prosjektrapport publiseres i løpet av juni.

- Rapporten bekrefter at drikkevannet på Nedre Romerike er av topp kvalitet. Å drikke vann fra springen er fortsatt å anbefale, om noen skulle ha vært i tvil, sier Rawcliffe som sikter til medieoppslag som kunne gi inntrykk av at det var helsefarlige forekomster av mikroplast i drikkevannet.

I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

- Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lavt, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen.