Skip to main content

Detaljregulering RA-2

NRA IKS starter arbeid med en detaljeringsplan for RA-2. Frist for innspill er 15. april 2019.

Planarbeid vil legge til rette for utvidelsesmuligheter i fjellanlegget, som vil bidra til til å styrke og utvide dagens sentralrenseanlegg. Planen vil omfatte en endring av plassering av funksjonene i fjellanlegget, samt en ny teknisk tunnel som forbinder fjellanlegget med daganlegget. Planlagte tiltak vil dessuten nødvendiggjøre etablering av bygninger på daganlegget. Det vil være aktuelt på tilrettelegge for en høyere utnyttelsesgrad i området enn hva gjeldende planbestemmelser åpner for. Ut ifra sikkerhetshensyn for gående og syklende vil det i det foreliggende planarbeidet for renseanlegget være viktig å få lagt om gang- og sykkelvegen. Det vil i reguleringsplanarbeidet være aktuelt å se på løsninger for å legge denne langs eksisterende kjøreveg «gamle Strandveien» og med sammenkoblinger til gang- og sykkelvegnettet i Strandveien.

Frist for innspill er 15. april 2019