Skip to main content

Vil bygge biogass-anlegg

Et biogassanlegg i Krogstad Miljøpark tar Romerike-regionen et viktig skritt i retning lavutslippssamfunnet. Anlegget er fremtidsrettet med lavere kostnader enn dagens løsning.

Avløpsslammet er for mange i dag et kostnadskrevende avfallsproblem. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har vært heldigere stilt og kunnet levere til landbruket, men til høye kostnader. Skjerpede myndighetskrav kan begrense leveransene til landbruket. 

Derfor har eierkommunene i NRA IKS vedtatt å utrede alternative slambehandlingsmetoder. I april skal representantskapet fatte endelig vedtak om det skal bygges et produksjonsanlegg for biogass – og om det i så fall skal være lokalt eller regionalt , hvor det skal ligge og hvordan biogassen skal anvendes. 

Styret har anbefalt etablering av et regionalt anlegg i Krogstad Miljøpark. Endelig beslutning om anvendelse av gassen anbefales utsatt så lenge som mulig  fordi teknologien og markedene utvikler seg raskt. Det langsiktige målet er produksjon av hydrogen, men det kan være fornuftig å utnytte biogassen til flytende biometan (LBG) de første årene på vegen mot hydrogen.

Viktig klima-tiltak

 - Et biogassanlegg som kan ta imot avløpsslam fra hele regionen vil være ett av de viktigste klima-tiltakene i Akershus. Det vil også bidra til at vår virksomhet blir klimanøytral, sier Thomes Trømborg, daglig leder i NRA.

Det planlagte biogassanlegget kan bidra med 70 GWh årlig. Det tilsvarer energiforbruket til 1.000 biler, og vil dekke inn en betydelig andel av Akershus fylkeskommunes mål om 250 GWh økt biogassproduksjon til drivstoff.

Biogass er en fornybar ressurs – en naturlig del av kretsløpet som ikke bidrar til den globale oppvarmingen slik fossil energi gjør. Å utnytte avløpsslammet på Romerike til biogass er derfor et opplagt tiltak i riktig retning for å innfri de ambisiøse og forpliktende klimamålene som FN, EU og Norge har satt.

- Produksjon av biogass er sirkulær-økonomi i praksis. Det gir en verdikjede som bidrar til å redusere avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelsen i samfunnet. I tillegg gir det lokal verdiskapning og «grønne arbeidsplasser», sier Trømborg.

For hele regionen

Det foreslås at anlegget dimensjoneres for å kunne ta i mot avløpsslam fra hele Nedre Romerike og Glåmdalsregionen. Det planlagte biogassanlegget vil kunne ta imot avløpsslam fra mer enn 350.000 innbyggere.

Biogassanlegget har en kostnadsramme på 803 millioner 2019-kroner. Beregninger viser at biogassproduksjon vil være lønnsom i løpet av 3 til 5 år sett i forhold til dagens slambehandling.. I et tyve-års perspektiv vil slambehandlingskostnadene nesten halveres.

Helt siden tidlig på 2000-tallet har NRA IKS utredet ulike løsninger som inkluderer produksjon av biogass. Tidligere har det blitt fokusert på etablering av et lokalt biogassanlegg ved RA2.. Nå har flere alternativer blitt vurdert, der et regionalt biogass-anlegg i Krogstad Miljøpark fremstår som det beste. En totalvurdering av kostnadseffektivitet, miljøforhold, , nærmiljøbelastning og mulighetene for utnyttelse av restproduktene underbygger konklusjonen.

- Når anlegget dimensjoneres for å ta imot avløpsslam fra hele regionen øker både miljøgevinsten og lønnsomheten i prosjektet. Krogstad Miljøpark egner seg langt bedre enn et tettbygd sentrumsområde, og er allerede regulert for formålet, sier Trømborg. 

Biogass… 
  • betegner all gass av biologisk opprinnelse
  • er en fornybar ressurs, som gir størst klimanytte når den erstatter fossilt brensel (bensin, diesel, olje). 
  • kan benyttes til produksjon av elektrisk energi, varmeenergi, eller oppgraderes til biometan og benyttes som drivstoff i flytende form (LBG), eller komprimert form (CBG). Kan oppgraderes til hydrogen.
  • er godt utprøvet. I Norge er det nærmere 50 biogassanlegg i drift.