Skip to main content

Trygt drikkevann og gode rutiner på nedre romerike

Avansert og moderne vannverk, en organisasjon med høy kompetanse og omfattende rutiner for vannbehandling, overvåking og varsling sikrer trygt og godt drikkevann på Nedre Romerike.

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) legger ned store ressurser i å sikre drikkevann av høy kvalitet til våre eierkommuner og innbyggerne på Nedre Romerike – døgnet rundt, hele året. Vannverket er et av Norges mest avanserte med omfattende vannbehandling og overvåking. Vi har i tillegg doble sikkerhetsbarrierer som sikrer at vannet til enhver tid er trygt å drikke.

 RKJ7393 hor

Vannkvaliteten overvåkes både gjennom online sensorer og ved et omfattende prøvetakingsprogram. Vi tar ukentlige prøver av vannet gjennom vannbehandlingsprosessen og på nøye utvalgte steder i ledningsnettet for å sikre kvaliteten på vannet vi leverer til kommunene. Vi tar også månedlige vannprøver i alle høydebassengene i regionen, både egne og kommunale.

Noen av tiltakene vi gjør i vannverket og høydebassengene våre:

  • Gode tilsynsrutiner og døgnkontinuerlig vaktordning.
  • Umiddelbart varsel om avvik i drift via systemer for fjernovervåking.
  • Rutinemessige runder for å sikre at anleggene fungerer som de skal.
  • Overdekking av bassengene for å hindre at tilsig ender opp i vannet.
  • Årlig kontroll og rengjøring av bassengene utført av eksterne eksperter.

Uforutsette hendelser kan også skje i NRVs vannledningsnett og høydebassenger, men vi arbeider kontinuerlig for å redusere risikoen.

NRV jobber også aktivt med vedlikehold av våre anlegg, men også hos oss er det et behov for å øke å vedlikeholdsinnsatsen for at etterslepet ikke skal bli for stort. I tillegg er det behov for nye investeringer for sikre fortsatt trygt og nok vann til den økende befolkningen og nærlingslivet i regionen. NRV jobber også med å knytte vårt ledningsnett sammen med våre naboer slik at vi kan hjelpe hverandre med reservevann dersom behovet skulle oppstå.

NRV leverer vann til våre 7 eierkommuner Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum som distribuerer vannet videre til nesten 170 000 innbyggere i regionen.

For mer informasjon, se: http://nrva.no/index.php/drikkevann