Skip to main content

Nasjonal kartlegging av drikkevannet

- Vi trenger mer oppmerksomhet rundt konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet i vannbransjen, sier Thomes Trømborg, daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS.

 Forurensing av drikkevannet på Askøy viste med all tydelighet hvor viktig kontroll over drikkevannet er, og hvor galt det kan gå. 

2000 ble syke og to personer døde av komplikasjoner etter å ha blitt smittet av en bakterie gjennom drikkevannet. Utbruddet førte til at regjeringen bestilte en nasjonal kartlegging av det norske drikkevannet. Den leverte Mattilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet fredag 1. november. Se den her.

Rapporten konkluderer med at drikkevannet er trygt i Norge, i den forstand at de fleste innbyggerne mottar helsemessig trygt drikkevann fra et vannforsyningssystem. Allikevel er det viktig å øke fokuset på drikkevannsområdet for å hindre fremtidige problemer, og bedre tilstanden ytterligere. For å bedre statusen til drikkevannet i Norge må det først og fremst jobbes målrettet med oppgradering av distribusjonssystemet. Kommunene anslår et samlet investeringsbehov i vannforsyningen på over 24 milliarder kroner, der den største andelen er planlagt brukt til oppgradering av drikkevannssystemet.

SSB har beregnet gjennomsnittsalderen på de kommunale vannledningene i Norge til 33 år. Oslo topper fylkeslisten med 59 år, mens Akershus har et snitt på 34 år. Snittalderen på rørene i eierkommunene varierer fra 25 år i Sørum til 44 år i Nittedal. Det er imidlertid ikke gitt at de eldste rørene gir størst utfordringer. Det er derfor viktig at vannverkseierne kjenner tilstanden til sitt distribusjonssystem, og kan utferdige tilpassede planer for drift og fornyelse, påpeker Mattilsynet i sin rapport.

«Sykt godt drikkevann» er en av mange beskrivelser av drikkevannet de siste månedene.

Kanskje det mest alvorlige med Askøy-saken er at det er minst like store sjanser for at forurensning av drikkevann kunne skjedd mange andre steder enn i Askøy kommune. For det er store etterslep i investeringer i anlegg og distribusjonsnettet.

- Vi må ha stor tillit til at vi kan levere rent drikkevann, samtidig må vi erkjenne situasjonen og at det krever betydelige investeringer. Det er en krevende balansegang, sier Thomes Trømborg.

NRV IKS legger ned store ressurser i å sikre drikkevann av høy kvalitet til våre eierkommuner og innbyggerne på Nedre Romerike – døgnet rundt, hele året. Vannverket er et av Norges mest avanserte med omfattende vannbehandling og overvåking.

- Vi har satt fokus på økt vedlikehold for at etterslepet ikke skal bli for stort. I tillegg er det behov for nye investeringer for å sikre fortsatt trygt og nok vann til den økende befolkningen og næringslivet i regionen, sier sier Thomes Trømborg.

Arbeidet med å knytte ledningsnettet sammen med naboer-regionene er også viktig, slik at vannverkene kan hjelpe hverandre med reservevann dersom behovet skulle oppstå.

- Uforutsette hendelser kan også skje i NRV IKS´ og kommunenes vannledningsnett og høydebassenger, men vi arbeider alle kontinuerlig for å redusere risikoen for at noe skal kunne inntreffe.