Skip to main content

Vannforsyningen på Romerike har aldri vært sikrere!

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) er nå ferdig med utbedringen av den 4 km lange råvannstunnelen fra kilden Glomma ved Sørumsand frem til vannverket i Leirsund.
Vannverket er fra 14. desember 2021 tilbake i full drift, alle rassoner er utbedret og vannforsyningssystemene er i normal og stabil produksjon.

påstøpFlere års planlegging og arbeid med reservevannledninger mot våre samarbeidspartnere, dvs. nye overføringssystemer mot Oslo, Ullensaker og Aurskog-Høland, muliggjorde nå denne viktige sikringen av tunnelen.

For å få gjennomført disse utbedringsarbeidene trengte vi forsyning av drikkevann fra våre samarbeidspartnere – neste gang kan det være andre som trenger vår hjelp. Disse gjensidige avtalene betyr større trygghet for drikkevannsforsyningen på Romerike dersom noe uforutsett skjer hos en av partnerne – samtidig som investeringene er lavere enn om alle skulle bygget opp samme sikkerhet hver for seg.

NRV, sammen med en meget profesjonell entreprenør Skanska, har hatt løpende fokus på risikostyring. Vi har ikke hatt uønskede hendelser, til tross for meget kompliserte aktiviteter med dykkere og utfordrende sikringsarbeider av rasområder. Utbedring av råvannstunnelen er gjennomført i samsvar med tidsplan og gitte kostnadsrammer.

NRV har, med dagens befolkning, en meget robust vannforsyning. Glomma, Hurdalssjøen, Store Langsjø og Oslo (Maridalsvannet/Holsfjorden) er råvannskilder som ikke samtidig kan slås ut av samme trussel – ergo et meget robust system mot uønskede hendelser – både tekniske forhold så vel som naturbaserte hendelser eller terrorhandlinger.

NRV har klart sitt mål i prosjektet om «ingen konsekvenser for innbyggerne» - til tross for et nytt større ledningsbrudd i Nittedal og noen prosessutfordringer i vannbehandlingsanlegget pga. en nedbørsperiode med dårlig vannkvalitet i Glomma.
Romerike har stor befolkningsøkning, og NRV har ansvaret for at tilgang på drikkevann ikke blir en begrensende faktor for eierkommunenes utbyggingsplaner.

Fram mot 2030 og videre, vil behovet for drikkevann øke i takt med økende befolkning. Reservevannkapasiteten må økes tilsvarende for å oppfylle myndighetenes krav. NRV jobber videre i tråd med vedtatt «Hovedplan for vannforsyning» med forsterkning av ledningsnett og økt produksjonskapasitet.
NRVs strategiske mål hhv. «Tilstrekkelig kvalitet og kapasitet – alltid», «Bærekraftig og kostnadseffektiv virksomhet» er førende for all vår aktivitet.