Skip to main content

Mange har gjort en kjempeinnsats under «Hans» herjinger

Vi er i forkant
Statsforvalteren ble varslet i forkant da vi så hvilken situasjon som ville oppstå. Det blir kontinuerlig tatt prøver av drikkevannet av NorAnalyse.

Flomsikring av infrastrukturen
Med pumpestasjoner under vann er det ikke til å unngå at det renner urenset kloakk ut i elva.
Noen stasjoner har vi klart å holde tette, men når pumpestasjoner ligger helt under vann, er de ute av drift. Da renner kloakken fra disse stasjonene ut i Nitelva, med forbindelse til Øyeren og Glomma. Dessverre gjelder ikke dette bare våre anlegg, men en rekke pumpestasjoner som driftes av kommunene i vårt område, har også hatt utslipp.Vi har tre - fire stasjoner som er spesielt utsatt. Uansett er det ingen stor forurensning, for dette har skjedd over kort tid, men de fleste stasjonene er igjen i drift.

Beredskapen er god
Det ble gjort tiltak på utsatte stasjoner for å beskytte elektronikk med mer. Viktige elektrokomponenter som var plassert lavt ble demontert for å unngå skade. Elvia kuttet strømmen på de stedene hvor vannet ville nå elektronikken. På PA1 ble det utført en stor jobb med å få på plass en provisorisk pumpesump for å holde vannet ute. Slike forberedende tiltak vil sikre en rask oppstart når stasjoner som ligger under vann, igjen er klare til drift . Men det vil uansett være en oppryddingsjobb som venter oss.

Vi har også bistått Lillestrøm kommune med hjelp til å holde trykket nede da kumlokkene begynte å løfte seg.

gutta på pa 1

Vi har hatt ansatte ute på jobb og i beredskap hele tiden. Og vi vil berømme den innsatsen og ståpåviljen som de ansatte har.

Drikkevann

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell produserer helt som normalt og vi har god kontroll på drikkevannet. Vannstanden i Glomma er fremdeles en drøy meter høyere enn normalt og både turbiditet og fargetall er høye. Vannstanden har gått tilbake i Leira og Jeksla men veien til Hauglifjell er åpen igjen. Dette skal NRVAs dyktige prosessoperatører, både på vann og avløp, klare å håndtere.

Kort informasjon om hvordan transportsystemet for avløp fungerer:
I avløpsnettet renner avløpsvannet i selvfall inn til renseanlegget. I områder der det ikke er mulig med selvfall er det nødvendig med pumpestasjoner som kan hjelpe avløpsvannet videre. Ved en flom i et vassdrag kan flomvannet trenge inn i stasjonen eller i noen tilfeller fylle pumpestasjonen, dersom den blir stående under vann.
Pumpestasjoner er utformet slik at de vil gi overløp for å unngå at stasjonen druknes av store vannmengder - avløpsvann og inntrengning av overvann. Hvis transportsystemet for avløp ikke har kapasitet til å overføre den totale tilførte vannmengde blir det gjort vurderinger om hvor det er hensiktsmessig at overløpet i en transportledning, som kan bestå av flere pumpestasjoner, slippes.