Skip to main content

Forestående arbeider i Ruth Maiers gate

Det vil i løpet av kort tid bli oppstart med rivning av boliger i Ruth Maiers gate 20 A og B,

etter at hus er revet vil det bli arbeider på arealet som vist på tegning under. Jordmasser vil bli fjernet og fjellknausen under det Ruth Maiers gate 20 A vil bli senket. Område vil bli oppfylt og planert i henhold til reguleringsplanen.

rigg område illustrasjon fra morten
Arbeidet vil pågå samtidig som etablering av ny gang- og sykkelvei startes opp.

illustrasjon gangvei morten
Det vil pågå arbeider gjennom sommeren, arbeidstiden vil være 07:00 – 15:30, fra mandag til fredag.