OREA

OREA-prosjektet

NRA og eierkommunene skal bidra til oppfyllelse av EUs vanndirektiv.

Dette medfører krav til bedret vannkvalitet i alle vassdrag som er påvirket av forurensninger. For Nitelvas del skal dette oppnås innen år 2027. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for fortsatt vekst i regionen. For å nå disse målene skal NRA bygge ut dagens avløpsrenseanlegg med et nytt rensetrinn som skal resultere i en omfattende økning av behandlingskapasiteten på anlegget. Det nye behandlingstrinnet kalles for OREA (OvervannsREnseAnlegg).

OREA skal bygges ut i en ny fjellhall tett på dagens innløpstunnel i den eldre delen av anlegget med adkomst fra Strandveien. Den nye fjellhallen for OREA vil sprenges ut, drøyt 350 meter inn i fjellet fra tunnelåpningen i Strandveien, rett under Strømmen videregående skole.