• Avløpsnett
    Avløpsnett

    Avløpsnett

Avløp fra boliger og virksomheter ledes i kommunalt avløpsnett frem til det interkommunale nettet. NRA IKS eier anlegg som benyttes av mer enn èn kommune. Dette omfatter ca. 1 km hovedavløpsledninger, 3 km avløpstunnel og to pumpestasjoner (PA1 og PA7).

2.2 Avløpsnett 2Avløpsvannet fra Lørenskog går i avløpstunnel med selvfall inn til renseanlegget. Fra Rælingen pumpes vannet fra Nordby til PA1 og videre til renseanlegget. Fra Lillestrøm kommer det meste inn til PA1, med unntak av vannet fra Sagdalen og Skjetten som møter avløpsvannet fra Lørenskog og PA1 ved innløpet til renseanlegget.

Før innløpet samles alt avløpsvannet i et ”basseng” som også fungerer som et utjevningsmagasin. Her kan vi lagre avløpsvann når det er mye nedbør, og ta inn mer ved lite nedbør. Innløpsmengden kan variere fra ca. 250 til over 800 liter pr. sekund.

NRA IKS har i tillegg til de anlegg selskapet eier, også inngått avtale om driftsansvar for en del hovedledninger, inklusive 13 pumpestasjoner, samt drift av 8 lokale pumpestasjoner i Rælingen. 

Pumpestasjonene transportere avløpet videre i hovedledninger, og har i tillegg påslipp fra det kommunale ledningsnettet. Oversikt over pumpestasjonene finner du her:

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.