• SlamVannbehandling
    Vannbehandling

    Vannbehandling

Rensing av råvann fra Glomma til drikkevann er en omfattende og teknisk krevende prosess. I hovedtrekk består rensingen av partikkelfjerning ved kjemisk felling, sedimentering og filtrering før desinfeksjon. Vannverket i Hauglifjell produserer i snitt ca. 500 l/s.

1.2 Vannbehandling

I anlegget kommer vannet inn i en lang blanderenne med flere kammer og stengsler som skal sikre god innblanding av kjemikalier. Her tilsettes vannet flokkuleringsmiddel, finmalt marmor og hjelpeflokkulant. Til sammen vil disse kjemikaliene få forurensninger i vannet til å samle seg i så store partikler at de kan fjernes i en superpulsator, et filtreringssystem som benytter slammet som filter. 

Deretter filtreres vannet bedre i bassenger fylt med sand og porøse keramikkpartikler og det blir til slutt sendt gjennom kullfiltre for en siste finpolering. I kullfilteret fjernes eventuelle siste rester av farge- og smaksstoffer samt eventuelle andre forurensninger som for eksempel organiske miljøgifter.

Vannet er nå rent, men vi sikrer at alle bakterier er borte ved å først utsette vannet for UV-lys og så tilsette klor. Til slutt heves pH med lut for å hindre at vannrørene skal korrodere (ruste).

NRV IKS er det eneste vannverket i Norge som benytter superpulsator som en del av fellingsprosessen, men det er en velkjent prosess ellers i verden. Den største fordelen med denne er at det er ingen bevegelige, mekaniske deler og dermed svært lite vedlikehold.

 

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.