• Veileder for prøvetaking
  Veileder for prøvetaking

  Veileder for prøvetaking

Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyse-resultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Resultatet gir kun opplysninger om den innleverte prøven. 

noranalyse 1Drikkevann; Har du en privat drikkevannskilde bør du sjekke vannkvaliteten din regelmessig.

Badevann; Eieren av badeplassen er ansvarlig for å føre kontroll og inspeksjoner, ifølge Normer for badevann som finnes på folkehelseinstituttets nettsider – www.fhi.no. Av primær interesse er analyser på tarmbakterier; termotolerante og intestinale enterokokker. 

Bassengvann; De som eier eller driver badeanlegg plikter å følge Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v ( FOR 1996-06-13 nr 592 ), som har til formål å sikre brukerne tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. Et bassengbad som er hygienisk tilfredsstillende har klart vann, ingen farge og er innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. 

Retningslinjer

Prøveuttak må avtales med laboratoriet. Valg av prøvetakingssted skal foretas med stor omhu og bør være avpasset i forhold til målsettingen med undersøkelsen og laboratoriet bør konsulteres.

 • Unngå å berøre flaskemunningen og innsiden av korken.
 • Ta ut prøve til mikrobiologisk analyse først. 
 • La vannet renne uavbrutt til flasken er fylt opp.
 • Fyll flaskene 4/5 fulle hvis ikke annet er opplyst. Vær oppmerksom på at laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene.
 • Merk flaskene med minimum navn og prøvetakingssted. 
 • Fyll ut skjemaet.
 • Transporter flaskene snarest til laboratoriet.

For bakteriologiske undersøkelser:

Sterile flasker må benyttes. Hvis klor er benyttet for desinfisering av vannet, må flasken også inneholde tiosulfat. Flasker fra laboratoriet anbefales. Flaskene fylles 4/5 fulle. Skjemaet fylles ut. Flaskene merkes med minst navn og prøvetakingssted. Prøvene bør leveres til laboratoriet innen 4 timer etter uttak. Hvis dette ikke er mulig, bør prøven holdes mørk og kjølig (2°C - 10°C), for eksempel i en kjølebag med kjøleelement. Prøvene må leveres til laboratoriet innen 20 timer etter prøveuttak.

OBS! Ved prøvetaking fjernes korken forsiktig. Flaske-munningen og korkens innside må ikke berøres.

Kjemiske undersøkelser:

Prøver bør tas på laboratoriets rene prøveflasker av plast eller glass som er rengjort i forhold til analysetypen. Dersom annen emballasje benyttes, skal flasken skylles en gang med vannet / materialet det skal tas prøve fra, og deretter fylles helt.

Prøveuttak fra kran:

Fjern eventuelt plastfilter. Flambér kranmunningen med en lighter eller lignende. La kranen renne fritt i minst 3min før prøven taes. Justér vann-strømmen i forhold til fylling av prøveflasken, la vannet renne slik i 1min etter justeringen før flasken fylles.

Prøveuttak fra åpent speilspeil:

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Dykk flasken raskt ned i vannet og før den langsomt framover med flaskemunningen minst 5 cm under vann.

Prøveuttak fra rennende vann:

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Hold flaskemunningen mot strømmen minst 5 cm under overflaten og så nær midten av strømmen som mulig.