• Sertifisering
    Sertifisering

    Sertifisering

  • Om
  • Sertifisering

NRV IKS og NRA IKS sitt ledelsessystem er sertifisert i henhold til ISO-standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (ytre miljø), NS-EN ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø) og ISO 27001:2017 (informasjonssikkerhet).

Styringssystemet omfatter kvalitet, ytre miljø og HMS. Systemet ivaretar sikkerhet og beredskap i selskapene. Registrering og behandling av hendelser er en integrert del av styringssystemet. Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter selskapene leverer. Miljøstyringssystemet er den delen av selskapenes styringssystem som iverksetter, oppnår og vedlikeholder miljøpolitikken til NRV IKS og NRA IKS. 

HMS-systemet er basert på krav om systematisk gjennomføring av HMS-tiltak og er lovfestet i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid” (Internkontrollforskriften). Styringssystemets intensjon er at det ikke skal være mer omfattende enn nødvendig for å oppnå målene for kvalitet, miljø og HMS. Det omfatter alle avdelinger, seksjoner og anlegg som er en del av NRV IKS eller NRA IKS sin organisasjon. Styringssystemet gjelder også for andre instanser som arbeider i eller for selskapene. 

NRV/NRA ISO 9001, 14001, 45001
NRV/NRA ISO 27001
NRVA ISO 17025

Vesentlige miljøaspekter

Miljøaspekter er aktiviteter, produkter og tjenester som kan ha innvirking på miljøet. 

De mest vesentlige miljøaspektene for NRV og NRA er:

  • høyt energiforbruk
  • kjemikalieforbruk
  • utslipp av forurensinger fra renset avløpsvann til sårbar resipient
  • utslipp av urenset avløpsvann til sårbar resipient

Bedriften overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med den hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av bedriftens aktiviteter.