Skip to main content

Veileder for prøvetaking

PRØVETAKING
Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyseresultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Les linkene under før du tar ut en vannprøve.  Vi mottar prøver mandag, tirsdag og onsdag i laboratoriets åpningstid. Er det andre behov, vennligst ta kontakt med laboratoriet. (tlf: 64 84 54 00).

Det er i tillegg til riktig prøvetaking viktig med riktig prøveemballasje og det fås på laboratoriet.

noranalyse 1Drikkevann; Har du en privat drikkevannskilde bør du sjekke vannkvaliteten din regelmessig.

Badevann; Eieren av badeplassen er ansvarlig for å føre kontroll og inspeksjoner, ifølge "Normer for badevann" som finnes på Folkehelseinstituttets nettsider – www.fhi.no. Av primær interesse er analyser på tarmbakterier; termotolerante og intestinale enterokokker. 

Bassengvann; De som eier eller driver badeanlegg plikter å følge "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu" m.v ( FOR 1996-06-13 nr 592 ), som har til formål å sikre brukerne tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. Et bassengbad som er hygienisk tilfredsstillende har klart vann, ingen farge og er innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. 

Retningslinjer

Prøveuttak må avtales med laboratoriet. Valg av prøvetakingssted skal foretas med stor omhu og bør være avpasset i forhold til målsettingen med undersøkelsen og laboratoriet bør konsulteres.

  • Unngå å berøre flaskemunningen og innsiden av korken.
  • Ta ut prøve til mikrobiologisk analyse først. 
  • La vannet renne uavbrutt til flasken er fylt opp.
  • Fyll flaskene 4/5 fulle hvis ikke annet er opplyst. Vær oppmerksom på at laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene.
  • Merk flaskene med minimum navn og prøvetakingssted. 
  • Fyll ut skjemaet.
  • Transporter flaskene snarest til laboratoriet.

For bakteriologiske undersøkelser:

Sterile flasker må benyttes. Hvis klor er benyttet for desinfisering av vannet, må flasken også inneholde tiosulfat. Flasker fra laboratoriet anbefales. Flaskene fylles 4/5 fulle. Skjemaet fylles ut. Flaskene merkes med minst navn og prøvetakingssted. Prøvene bør leveres til laboratoriet innen 4 timer etter uttak. Hvis dette ikke er mulig, bør prøven holdes mørk og kjølig (2 °C - 10 °C), for eksempel i en kjølebag med kjøleelement. Prøvene må leveres til laboratoriet innen 20 timer etter prøveuttak.

OBS! Ved prøvetaking fjernes korken forsiktig. Flaske-munningen og korkens innside må ikke berøres.

Kjemiske undersøkelser:

Prøver bør tas på laboratoriets rene prøveflasker av plast eller glass som er rengjort i forhold til analysetypen. Dersom annen emballasje benyttes, skal flasken skylles en gang med vannet/materialet det skal tas prøve fra, og deretter fylles helt.

Prøveuttak fra kran:

Fjern eventuelt plastfilter. Flambér kranmunningen med en lighter eller lignende. La kranen renne fritt i minst 3 min før du tar prøven. Justér vannstrømmen i forhold til fylling av prøveflasken, la vannet renne slik i 1 min etter justeringen, før flasken fylles.

Prøveuttak fra åpent speilspeil:

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Dykk flasken raskt ned i vannet og før den langsomt framover med flaskemunningen minst 5 cm under vann.

Prøveuttak fra rennende vann:

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Hold flaskemunningen mot strømmen minst 5 cm under overflaten og så nær midten av strømmen som mulig.