Skip to main content

Parametre og hyppighet

Normer for badevann finnes på folkehelseinstituttets nettsider – www.fhi.no.

I følge normen, er eieren av badeplassen ansvarlig for å føre kontroll og inspeksjoner. Av primær interesse er analyser på tarmbakterier; termotolerante og intestinale enterokokker.

Parametervalg og hyppighet.

Parameter

god

mindre god

ikke akseptabel

Prøvetakings-frekvens*

* termotolerante koliforme bakterier eller e.coli   < 100 100 - 1000 > 1000 ukentlig
 intestinale enterokokker  < 100 100 - 1000  > 1000   ukentlig
 surhetsgrad – ph 5,0-9,0      ikke fastsatt
 fargetall < 25      ikke fastsatt
 siktedyp (m) > 2 1-2 < 1  2 ganger per måned
 Turbiditet 2 2-5 > 5  
 temperatur

økt fare for cercariedermatitt ved vanntemp.
> 20c   

* kan reduseres for lite besøkte badeplasser eller hvis analyser for foregående 2 år har vist at vannkvaliteten ligger godt innenfor ”god” vannkvalitet.