Skip to main content

Bedriftskunder og offentlige organer

Vi utfører både kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann, avløp og slam for ulike virksomheter.

NorAnalyse har lang erfaring og god kunnskap om distriktet og kundene. På denne måten kan vi bistå med kompetanse rundt prøvetaking. Vi har i tillegg høy fagkompetanse knyttet til kjemisk og mikrobiologiske metoder.

Prøvetaking

Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyseresultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Laboratoriet tar imot vannprøver mandag, tirsdag og onsdag i åpningstiden. Ved behov for andre dager for innlevering, ta kontakt med laboratoriet (tlf: 64 84 54 00).

Det er i tillegg til riktig prøvetaking, viktig med riktig prøveemballasje og det fås på laboratoriet.

PRØVETAKINGSSKJEMA
Skjema for prøvetaking av vann og avløp

VEILEDNING VED PRØVETAKING

Prøveuttak må avtales med laboratoriet. Valg av prøvetakingssted skal foretas med stor omhu og bør være avpasset i forhold til målsettingen med undersøkelsen og laboratoriet bør konsulteres.

  • Unngå å berøre flaskemunningen og innsiden av korken.
  • Ta ut prøve til mikrobiologisk analyse først. 
  • La vannet renne uavbrutt til flasken er fylt opp.
  • Fyll flaskene 4/5 fulle hvis ikke annet er opplyst. Vær oppmerksom på at laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene.
  • Merk flaskene med minimum navn og prøvetakingssted. 
  • Fyll ut skjemaet.
  • Transporter flaskene snarest til laboratoriet.

For bakteriologiske undersøkelser:

Sterile flasker må benyttes. Hvis klor er benyttet for desinfisering av vannet, må flasken også inneholde tiosulfat. Flasker fra laboratoriet anbefales. Flaskene fylles 4/5 fulle. Skjemaet fylles ut. Flaskene merkes med minst navn og prøvetakingssted. Prøvene bør leveres til laboratoriet innen 4 timer etter uttak. Hvis dette ikke er mulig, bør prøven holdes mørk og kjølig (2 °C - 10 °C), for eksempel i en kjølebag med kjøleelement. Prøvene må leveres til laboratoriet innen 20 timer etter prøveuttak.

OBS! Ved prøvetaking fjernes korken forsiktig. Flaske-munningen og korkens innside må ikke berøres.

Kjemiske undersøkelser:

Prøver bør tas på laboratoriets rene prøveflasker av plast eller glass som er rengjort i forhold til analysetypen. Dersom annen emballasje benyttes, skal flasken skylles en gang med vannet/materialet det skal tas prøve fra, og deretter fylles helt.

Prøveuttak fra kran:

Fjern eventuelt plastfilter. Flambér kranmunningen med en lighter eller lignende. La kranen renne fritt i minst 3 min før du tar prøven. Justér vannstrømmen i forhold til fylling av prøveflasken, la vannet renne slik i 1 min etter justeringen, før flasken fylles.

Prøveuttak fra åpent speil (badevann og bassengvann):

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Dykk flasken raskt ned i vannet og før den langsomt framover med flaskemunningen minst 5 cm under vann.

Prøveuttak fra rennende vann:

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Hold flaskemunningen mot strømmen minst 5 cm under overflaten og så nær midten av strømmen som mulig.

Drikkevann

Mattilsynet utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Det skal produseres nok, trygt drikkevann til alle.

Resipient/overflatevann

Vi gjør analyser av fysikalske parametere, næringssalter og metaller i overflatevann. Dersom det er behov for analyse av organiske miljøgifter eller andre parametere vi selv ikke måler, så tar vi dialogen direkte med andre laboratorier og benytter underleverandører for dette.

Badevann

Eieren av badeplassen er ansvarlig for å føre kontroll og inspeksjoner. Av primær interesse er analyser på tarmbakterier; E. coli og intestinale enterokokker.

BLÅGRØNNALGER er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i vann. Kontakt kan medføre hudirritasjoner og forgiftning. Brosjyren gir svar på spørsmålene "Hva er blågrønnalger?", "Hvordan ser de ut?" og "Hvor farlige er de?". 

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v har som formål å sikre brukerne tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. Informasjon om denne -"Vannkvalitet og klorfrohold".

Legionella

NorAnalyse tilbyr analyse av Legionella pneumophila. Ønsker du mer info om denne analysen, ta kontakt med laboratoriet.

Veileder for forebygging av legionellasmitte er skrevet for kommunehelsetjenesten, som skal føre tilsyn med innretningene, og for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte.

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Relevant regelverk som anleggseierne må forholde seg til er beskrevet i link nedenfor.

Avrenning/deponivann

Vi har metoder som er egnet for avløpsvann og avrenning. De parameterne vi ikke måler selv har vi stort sett underleverandører som kan måle for oss. Vi tar dialogen direkte med andre laboratorier og benytter underleverandører for dette.