Skip to main content

Strategi – Hovedplan

Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv. Hovedplan beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv. 

Strategi

NRVA IKS har utarbeidet en strategi som sammen med godt lederskap, skal bidra til at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen.

Eierkommunene skal kunne utvikle seg uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på NRVA IKS sine anlegg. Innbyggerne skal kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester.

Strategien – tegner et overordnet bilde av retningen selskapet skal ta de neste årene, og må konkretiseres gjennom prioriteringer av aktiviteter i Hovedplan for vann og avløp. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger.

Hovedplan

I november 2023 vedtok representantskapet Hovedplan for NRVA. Hovedplanen er utarbeidet for både vann- og avløpsområdet. Den er utarbeidet for perioden 2024-2039.

Hovedplanen beskriver investerings-, utbedrings-, og driftstiltak. Hovedplan for vann og avløp 2024-2039 NRVA IKS har som hovedfokus å få etablert tilstrekkelig kapasitet i forhold til befolkningsutvikling og de myndighetskrav som stilles til tjenesteproduksjonen.

Prioriteringene i Hovedplan er resultatet av en omfattende prosess med utgangspunkt i eierkommunenes behov og planer.