Skip to main content

Selskapet

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. 

Eierskapet utøves via Representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. Selskapene drives etter selvkost og har ikke som formål å tjene penger. 

HauglifjellVannforsyningen

NRVA IKS har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. 
Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg. 

Råvannet tas inn fra Glomma ved Sørumsand, renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til eierkommunene. NRVA IKS produserer ca. 17 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt ca. 270 liter vann pr. innbygger pr. døgn.

Felles administrasjon for NRVA IKS har ca. 120 årsverk.

nra anleggAvløpshåndtering

NRVA IKS har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm og Nittedal før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget. I tillegg har NRVA IKS et driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler. 

Avløpsvannet tas imot fra eierkommunene, pumpes til renseanlegget på Strømmen, der slam blir skilt ut. Renset avløp slippes ut i Nitelva og renner ut i Øyeren. NRVA IKS renser ca. 20 millioner kubikk avløpsvann og produserer ca. 19.000 tonn med kalket slam.

StrandveienHistorie

I nesten 50 år har eierkommunene samarbeidet om å sikre egne innbyggere kostnadseffektive vann- og avløpstjenester. Det har vært avgjørende for å møte befolkningsveksten, samt skjerpede kvalitets- og miljøkrav. 

Vannverket

På lik linje med resten av landet hadde Romerikskommunene tidligere egne, kommunale og private vannverk som sørget for vannforsyningen. Denne var av ulik standard, men felles var at kravene til både kvalitet, mengde og sikkerhet i forsyningen ville komme til å kreve store
fremtidige investeringer i nye anlegg. 

I 1971 gikk kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo sammen om å etablere ett felles vannverk. De forpliktet seg samtidig til å benytte Nedre Romerike Vannverk A/L (NRV AL) som leverandør av kommunalt vann. NRV AL skulle sikre de fremtidige krav til vannforsyningen, og overtok de kommunale og flere private vannverk i de seks kommunene. Disse anleggene ble betalt gjennom redusert vannpris i en del år. Kommunene beholdt ansvar og eierskap til distribusjonsledninger og lokale høydebassenger. 

NRV AL startet å levere vann i 1973 med basis i de gamle vannverkene. De nyere vannverkene ble beholdt som reservevannkilder etter at det nye vannverket, med Glomma som vannkilde, kom i drift. Et prøveanlegg var i drift i to år for å dokumentere at Glomma kunne gi en akseptabel og stabil råvannskvalitet av god kapasitet, før vannverket på Hauglifjell ble bygget. I 1982 ble det nye vannverket med vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell offisielt åpnet og satt i drift. I 2007 stiftet de samme seks eierkommunene NRV IKS som overtok virksomheten til NRV AL. Gjerdrum kommune ble eier av selskapet i 2017. 

Avløpsselskapet 

Utslipp av avløp fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike ble tidligere, etter å ha passert private slamavskillere eller septiktanker, sluppet ut i vassdragene via kommunale fellesledninger. På første halvdel av 60-tallet ble det klart at mer systematisk og omfattende rensing av avløpet måtte til. Kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen stiftet A/S Sentralrenseanlegget RA-2 (RA-2) i 1965. Renseanlegget ble offisielt åpnet i 1974, åtte år etter at byggearbeidene startet opp. RA-2 fikk på slutten av 1990-tallet, som ett av svært få renseanlegg i Norge, krav om nitrogenrensing. Et nitrogenfjerningsanlegg ble tatt i bruk fra 2003. 

NRA IKS ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten til det tidligere RA-2. Selskapets ansvarsområde ble avgrenset til å gjelde “alle anlegg i og tilknyttet renseanlegget og slambehandlingen og som betjener mer enn en av eierkommunene”. Nittedal kommune ble medeier våren 2015. Selskapet renser kommunalt spillvann fra eierkommunene Lillestrøm (deler av Lillestrøm kommune), Lørenskog, Nittedal og Rælingen før det slippes ut i Nitelva. 

Etter virksomhetsoverdragelsen i 2007 ble selskapene blitt underlagt et omfattende kontrollsystem, samtidig som etikk, kvalitet og profesjonalitet er i fokus.

Fusjon av Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) til Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS)

Representantskapene i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) fattet i sine representantskapsmøter 24. november et endelig vedtak om fusjon av de to selskapene, med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS som det overtagende selskapet.

Det fusjonerte selskapet ble hetende Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS).

Fusjonen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2023.

I forkant av fusjonen ble det gjennomført en grundig prosess der eiere og de daværende selskapene NRV og NRA jobbet tett i en felles prosess.
Fusjonen ble gjennomført for å det enda bedre til rette for effektiv drift og produksjon av drikkevann og rensing av avløpsvann. Selskapet ivaretar kommunenes plikt til å produsere drikkevann og rense avløpsvann, mens kommunene har ansvaret for distribusjon til og fra den enkelte abonnent.

All virksomhet i tidligere NRV ble overdratt til NRA, og NRA fikk et navneskifte til Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS).